top of page

Advies landelijke inrichting zorgcoördinatie

De acute zorg staat onder toenemende druk: de zorgvraag stijgt en wordt complexer terwijl het personeelstekort toeneemt. Zorgcoördinatie wordt gezien als één van de middelen om de schaarste het hoofd te bieden en tegelijkertijd de burgermet een acute zorgvraag van de best passende zorg te voorzien. De minister heeft daarom besloten dat in 2025 iedere ROAZ-regio één zorgcoördinatiecentrum heeft waarin verschillende zorgaanbieders samenwerken en dat beschikbaarheid hiervan wordt gefinancierd. De volledige brief van de tweede kamer kun je hier lezen.

De acute zorg staat steeds meer onder druk door de toegenomen vraag en de beperkte middelen. Maar er ligt een oplossing in het verschiet: zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie omvat samenwerking tussen verschillende domeinen om tijdige en passende zorg te bieden voor niet-levensbedreigende acute zorgvragen, terwijl de inzet van middelen wordt geoptimaliseerd. Dankzij de inspanningen van ActiZ, AZN, InEen, LNAZ en ZN zijn, naar aanleiding van een opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) richtlijnen voor zorgcoördinatie ontwikkeld. Deze richtlijnen stellen landelijke normen vast met de flexibiliteit voor regionaal maatwerk.


Coördinatie door samenwerking

Om dit te realiseren worden binnen het Regionaal Netwerk Acute Zorgketen (ROAZ) zorgcoördinatievoorzieningen opgericht, waarin betrokkenen uit de eerstelijnszorg, ambulancezorg, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg samenwerken. Zij werken samen om de klachten van patiënten en relevante informatie op een juiste manier te beoordelen en ervoor te zorgen dat de patiënt op het juiste moment, de juiste acute zorg, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener ontvangt. Deze regionale coördinatie zal de inzet van middelen door gegevensuitwisseling en capaciteitsbewustzijn optimaliseren. Deze faciliteiten zullen 24/7 beschikbaar zijn en ook zorgverleners helpen bij het vinden van onmiddellijk benodigde vervolgzorg en geschikte plaatsingen.


Natuurlijk brengt de implementatie van zorgcoördinatie uitdagingen met zich mee, zoals het integreren van processen in de eerstelijnszorg en ambulancediensten, het opleiden van triagepersoneel, het opzetten van transparante systemen voor gegevensuitwisseling en het zorgen voor passende bekostigings- en financieringsmechanismen. Maar met de snelle vaststelling van nationale voorwaarden door het ministerie van VWS en de ontwikkeling van regionaal beleid door de ROAZ-regio’s kunnen we in 2024 beginnen met de invoering van zorgcoördinatie.

Om het doel van landelijke integrale zorgcoördinatie in 2025 te bereiken is medewerking van alle stakeholders nodig. De zorgsector moet aan de slag met zeven veranderopgaven, die je in de onderstaande infographic gedetailleerd terugvindt.


Meer weten? Neem contact met ons op.Bas Leerink

Managing director Healthcare

Comentarios


bottom of page