top of page

5 tips voor transitiegelden in de zorg

Met de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is er ook een nieuw transitiebudget. Vanaf 2023 is er in totaal 2,8 miljard te verdelen onder zorgaanbieders. Dit lijkt gemakkelijker dan het in de praktijk is.

Bij de vorige akkoorden bleef veel transitiegeld liggen. Uit eerder IG&H onderzoek (2019) bleek bijvoorbeeld dat een derde van de ziekenhuizen geen transitiegeld aanvroeg. Volgens de ziekenhuizen was de administratieve rompslomp te groot en de aanvraag te complex. Maar volgens de verzekeraars lag het aan de zorgaanbieders die het te lastig vonden om tot goed uitgewerkte voorstellen te komen. Het is van groot belang dat de verdeling van de transitiegelden goed verloopt, want dit budget is hét middel voor de uitdagende en noodzakelijke transformatie in de zorg. Dus wat kunnen zorgaanbieders doen?


Transformatiemiddelen worden ingezet om de zorgtransformatie naar arbeidsbesparende, passende zorg te realiseren en/of te versnellen. Het is beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de IZA doelen en besparingen uit het coalitieakkoord. Concreet gaat dit vooral over minder medicaliseren en meer focus op gezondheid, regionale samenwerking voor de juiste zorg op de juiste plek, en het via digitalisering waarborgen van de toegankelijkheid van zorg en tafnemen van de druk op de zorgprofessional.


Hoe het aanvraagproces precies gaat verlopen wordt nog uitgewerkt. Maar het is al wel duidelijk dat de besteding van het transitiegeld altijd op basis van concrete, tijdelijke transitieplannen, via de zorginkoop van verzekeraars verloopt.


IG&H geeft zorgaanbieders 5 tips om tot een succesvolle aanvraag voor de transitiegelden te komen.


1. Denk groot én maak verbinding met de regio

Welke veranderingen zijn echt materieel en de moeite waard? Zorg dat er een lijst is met de lopende projecten (die een stimulans nodig hebben) én met ideeën in huis voor nieuwe kansrijke initiatieven. Ga zeker ook het gesprek aan met regionale aanbieders en bepaal wat er (vanuit de regiovisie) gezamenlijk opgepakt kan worden. Betrek tenslotte de verzekeraars en bespreek met hen welke kansen zij zien en wat zij goed hebben zien werken in andere regio’s.


2. Spreek de taal van de verzekeraar

Wat is de financiële uitwerking van de verandering? Beschrijf op welke wijze jouw project bijdraagt aan de kernfunctie van de verzekeraar en sluit aan bij de thema’s uit het zorginkoopbeleid van de verzekeraar. En onderbouw en kwantificeer alles. Denk daarbij niet alleen aan de eigen instelling, maar dus ook aan regionale (en mogelijk zelf landelijke) effecten. Ook als daar creatieve aannames voor nodig zijn.


3. Experimenteer en leer

Weet je nog niet exact wat het initiatief gaat opleveren? Zet dan een (gefinancierde) pilot op. En werk meer op een “agile” werkwijze door te lanceren én te leren. Laat je hierbij niet hinderen door het vrij klassiek opgemaakte aanvraagformulier van de verzekeraars. Zij zijn zelf ook gewend om op deze wijze te experimenteren én te innoveren.


4. Maak iemand verantwoordelijk

Waarom geen professionele hulp inroepen? Transformeren is een vak. En bovendien gaat het om de belangrijkste verandering in de zorg. Maak daarom één iemand verantwoordelijk voor de aanvraag én het coördineren van de uitvoering. Deze persoon start met het verzamelen van ideeën, concrete projectvoorstellen en lopende projecten. Hij of zij zal vaardig worden in het doen van de aanvraag en de monitoring van de uitvoering. Dit geeft vertrouwen dat ook de uitvoering gewaarborgd is.


5. Bewandel andere paden

Wat doe je als het toch niet lukt? Vaak laten zorgaanbieders zich leiden door de formele procedure. Terwijl er meer beïnvloeding mogelijk is. Ga dus vroegtijdig het gesprek aan met de verzekeraar. Betrek deze vanaf het eerste moment en wees open over de eigen dilemma’s. Uiteindelijk staan verzekeraar en zorgaanbieder voor dezelfde opgave. En kunnen beide partijen samen optrekken bij het opzetten van transitieprojecten én de uitvoering daarvan.


Als sectorspecialist in de zorg helpen wij zorginstellingen en regio’s bij het opstellen en realiseren van strategische transformaties en borgen dit met meerjarenafspraken met zorgverzekeraars. Ook voor realisatie van het IZA zijn aanzienlijke transformatiegelden beschikbaar ter ondersteuning en funding. Dit vraagt wel een zorgvuldig aanvraagproces en kloppende business case vanuit de zorgaanbieders. Wij hebben hiervoor een standaard aanpak en serviceverlening ontwikkeld voor zorginstellingen.


Mocht je hier meer over willen weten neem dan contact op met onze teamleden:


Bas Leerink

T: +31 654906215


Walter Kien

T: +31 629565208


Femke Keijzer

T: +31 651183711

Comments


bottom of page