Voorkomen is beter dan genezen: drie aandachtspunten voor informatiebeveiliging

By News, Pensioenen

Begin van dit jaar is de universiteit van Maastricht volop in het nieuws; door een hack was de universiteit lam gelegd en uiteindelijk heeft de universiteit besloten losgeld te betalen. Ook nu massaal wordt thuisgewerkt, spelen cybercriminelen hier volop op in. Cybercriminelen zijn echter niet de enigen die een gevaar vormen voor de bedrijfsvoering, zo kan een brand in de serverruimte of een medewerker die per ongeluk een datalek veroorzaakt vergaande gevolgen hebben. Wat kan je als organisatie doen om deze risico’s zo klein mogelijk te maken?

Toetsingskader DNB goede basis voor informatiebeveiliging
Om een goed fundament voor informatiebeveiliging te creëren heeft de DNB een toetsingsraamwerk ontwikkeld die als good practice door financiële instellingen gebruikt kan worden. Als organisatie is dit een goed beginpunt: denk kritisch na over welke risico’s je loopt, welke risico’s je aanvaardt en welke risico’s je wilt minimaliseren. Stel een informatiebeveiligingsbeleid op en leg ook vast waar de taken en verantwoordelijkheden komen te liggen. Als je dit op papier hebt staan, dan ben je er nog niet, want hoe verloopt het nu echt in de praktijk?

Informatiebeveiliging van papier naar de praktijk
1) Wees kritisch naar jezelf als organisatie
Organisaties hebben regelmatig een te rooskleurig beeld van hoe de informatiebeveiliging geregeld is. Worden van de kritische systemen de back-ups wel conform plan gemaakt? En mocht een back-up mislukken, wanneer word je hierover geïnformeerd? Geld het strenge wachtwoordbeleid voor alle medewerkers of zijn er uitzonderingen? Als organisatie is het belangrijk om dergelijke vragen te stellen, in te zoomen op de uitzonderingen en de risico’s daarvan en maak dit aantoonbaar. Wanneer er namelijk bewijs opgeleverd moet worden, komt het vaakst naar boven dat het toch net wat anders zit dan van tevoren aangenomen.

2) Zorg voor een gedragen risicocultuur
Medewerkers weten vaak snel genoeg hoe zij de beveiligingsstappen kunnen omzeilen als dit als te omslachtig of lastig wordt ervaren. Het is van belang dat medewerkers niet alleen op de hoogte zijn van wat van hen verwacht wordt op het gebied van informatiebeveiliging, maar ook snappen waarom zij dit moeten doen. Helaas zie je in de praktijk vaak dat de bewustwording volledig en alleen is belegd bij medewerkers met een risk functie en zij daarmee al snel een roepende in de woestijn worden. Hoger management moet dan ook duidelijk uitdragen dat informatiebeveiliging niet iets is wat je ernaast doet, maar een belangrijk onderdeel is van jouw werk. Vanuit IG&H hebben we een unieke methodiek ontwikkeld voor de Plan-Do-Check-Act Cyclus om de aangepaste processen en het risicogedachtegoed goed in de organisatie te laten landen.

3) Techniek is jouw beste vriend
Goede technologische oplossingen zijn cruciaal bij het inperken van risico’s. Als het goed en eenvoudig werkt, is het een enabler om je medewerkers te ontlasten. Belangrijk hierbij is dat je duidelijk hebt welke eisen je hier aan stelt en wat je daarnaast doet als het niet mogelijk is dit technisch te ondervangen. Wees je ook bewust van de uitzondering op de regel en welke risico’s dit met zich mee brengt. Tot slot, benut de informatie die aanwezig is in de techniek en monitor hier actief op.

Zoals hierboven uit op te maken valt, kost informatiebeveiliging binnen een organisatie goed op orde krijgen zowel tijd als geld. De kosten als je hier als organisatie niet in investeert kunnen echter vele malen groter uitpakken. Zo heeft de universiteit van Maastricht bijna 200.000 euro betaald aan losgeld en moest British Airways een recordboete van 204 miljoen euro betalen vanwege een datalek. Als organisatie moet je vervolgens ook nog eens in korte tijd een inhaalslag maken. Dit is tijdrovend en een zware belasting voor de organisatie. Kortom, voorkomen is beter dan genezen.

Wil je graag meer weten over informatiebeveiliging of hoe wij als IG&H jouw organisatie hierbij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Contact
Stijn Kroonen
E: stijn.kroonen@igh.com
T: +31622623708

Klaske Visser
E: Klaske.visser@igh.com
T: +31612887472

Inkomensadviseurs roepen verzekeraars op om de lat te verhogen

By News, Pensioenen, Verzekeren

De collectieve inkomensmarkt is booming – de maatschappelijke relevantie is groter dan ooit en marges verbeteren. Buitenlandse risicodragers betreden de markt en diverse verzekeraars doen strategische overnames in de advies- en dienstenketen. Tegelijkertijd staan adviseurs en verzekeraars steeds vaker op gespannen voet. IG&H sprak diverse marktpartijen en stelde vast hoe deze spanning doorbroken kan worden, zodat er samen aan effectieve klantoplossingen gewerkt kan worden.

Er is sprake van een stevige consolidatie in de inkomensadviesmarkt. De 50 grootste adviseurs in 2018 waren goed voor de helft van de totale productie – zonder verzuim is dit zelfs 60%. Alle verzekeraars zetten vol in op deze kopgroep en zijn hun dienstverlening gericht aan het verbeteren. Toch wordt de juiste snaar nog niet altijd geraakt: de gemiddelde NPS van verzekeraars onder inkomensadviseurs ligt medio 2019 op -15. De gemiddelde performancescore blijft steken op een 7,1.

De gevolgen worden langzaam duidelijk. Zo wordt al >5% van de totale WIA/WGA-premie bij buitenlandse risicodragers ondergebracht, met elipsLife als belangrijkste voorbeeld. Hun succes zit vooral in ruime tekencapaciteit, scherpe pricing en een gelijkwaardig samenwerkingsmodel, met ruimte voor dienstverlening vanuit de adviseur. Daarnaast zien we een ontwikkeling die we kennen vanuit de schademarkt: een groei van het volmachtkanaal. Inmiddels is 35% van de verzuimportefeuille bij gevolmachtigden ondergebracht (2016: 25%), waarbij vooral serviceproviders (zoals Felison, Nedasco en Mandaat) goed aan de weg timmeren. Ze blijken vaak dé uitweg binnen het MKB-segment: ze bieden administratief gemak en komen snel tot een marktbrede prijsvergelijking. Hun portefeuille groeide tussen 2016 en 2018 met meer dan 50% en hun marktaandeel binnen de intermediaire verzuimmarkt is zelfs al 12%.

We zien drie assen waarover verzekeraars hun dienstverlening kunnen verbeteren:

1. Mismatch tussen klantvraag en productaanbod
Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda van werkgevers: verzuimkosten lopen op en goed werkgeverschap krijgt in deze lastige arbeidsmarkt alle aandacht. Tegelijkertijd worden inkomensvraagstukken complexer en lopen klantbehoeften steeds meer uiteen.

Een veelgehoorde opmerking is dat veel verzekeraars kiezen voor standaardisatie. Dit zorgt natuurlijk voor eenvoud en lagere kosten, maar maakt ook dat er beperkt wordt ingespeeld op sectorspecifieke behoeften en dat productinnovaties uitblijven. Daarnaast vinden adviseurs dat er nog te weinig gebruik gemaakt wordt van voorspellende data. Zo voelen ze wel iets voor een model waarin investeringen in duurzame inzetbaarheid tot lagere premies leiden. Het risicoprofiel wordt immers verbeterd, waarvan de verzekeraar kan profiteren in de schadelast. Ten slotte geven ze aan dat de risicobereidheid van Nederlandse verzekeraars lijkt af te nemen, waardoor een groeiend deel van de markt moeilijk te verzekeren is.

2. Het uitblijven van digitale vernieuwing
Door de professionalisering van adviseurs en de kostendruk vanuit de markt, nemen ook hun eisen aan digitalisering toe. “Stilstand is achteruitgang”, klinkt het regelmatig. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de administratieve processen. De uitvraag van informatie tijdens offertetrajecten is vaak omslachtig en de doorlooptijd van maatwerkoffertes neemt toe. Daarnaast verwachten adviseurs meer digitaal inzicht in klant- en risicodata, ter ondersteuning bij hun advies en als additionele service richting werkgevers.

3. Afnemend vertrouwen door belangenconflicten
Zowel adviseurs als verzekeraars ondersteunen werkgevers bij het verbeteren van duurzame inzetbaarheid, via advies en diverse preventie- & re-integratiediensten. Dit leidt regelmatig tot belangenconflicten, waarbij adviseurs en verzekeraars ‘strijden’ om toegang tot de klant en de omzet die daarbij hoort. Voor veel adviseurs passen recente overnames door Aegon, a.s.r. en NN ook in dit plaatje. Zij vrezen dat verzekeraars concurrenten worden op een steeds belangrijker deel van hun businessmodel. Hun boodschap is dan ook helder: zoek actiever de samenwerking op, zodat de klant uiteindelijk de beste oplossing krijgt.

Verdieping van oplossingsrichtingen

Onze gesprekken leverden meer op dan alleen een probleemanalyse. Sterker nog, ze gaven concrete handvaten voor een betere samenwerking tussen adviseurs en verzekeraars. Nieuwsgierig? In de komende drie blogs lichten we deze toe.

Geschreven door: Bob van Opstal (Manager Pensions) en Idriss Abdelmoula (Consultant Pensions).
Voor meer informatie, neem contact op met Bob: bob.vanopstal@igh.com

IG&H en GroupLife bundelen hun krachten

By Bancair, Gezondheidszorg, News, Pensioenen, Pensioenen, Retail, Verzekeren

Consultancy bedrijven IG&H en GroupLife gaan samen verder onder de naam van IG&H. Hierdoor ontstaat een gespecialiseerde consulting groep die in staat is om business- en technologietransformaties van begin tot eind te helpen realiseren.

Lees ook meer op PensioenPro.nl.

Beide bedrijven hebben diepgaande sectorkennis, hechte klantrelaties en hoge kwaliteit van mensen en dienstverlening. Door hun specialismes op het gebied van strategie, organisatieontwikkeling, data en technologie-implementatie te combineren, kunnen zij organisaties nog effectiever helpen met transformatievraagstukken. In totaal omvat de nieuwe combinatie meer dan 220 gespecialiseerde professionals.

Uitvoering van strategie vraagt om integrale aanpak

Jan van Hasenbroek, managing partner IG&H: “De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van technologie hebben een enorme impact op de businessmodellen van onze klanten. Om in de toekomst succesvol te kunnen blijven, moeten in onze visie organisatie én technologie samen aangepakt worden. Bedrijfsstrategieën worden daardoor direct werkbaar, wat resulteert in concrete resultaten en duurzame organisatieontwikkeling. GroupLife heeft een indrukwekkend trackrecord en een bewezen methodologie op het gebied van businessmodellering, implementatie van technologieplatforms en datamanagement. Een samengaan past daarom goed in de strategie van IG&H om haar ecosysteem continu verder te versterken in het technologiedomein.”

Wim Groenen en Tom Bottinga, co-founders van GroupLife: “In eerdere trajecten bij gezamenlijke opdrachtgevers kwamen we erachter dat we een gedeelde visie hebben over de aanpak van complexe bedrijfstransformaties. IG&H weet haar expertise op het gebied van strategie, data science, technologieplatforms en organisatie transformatie uitstekend te combineren met sectorkennis. We zijn verheugd over de samenwerking en kunnen samen met IG&H een nog grotere bijdrage leveren aan het succes van onze opdrachtgevers.”

Over IG&H

IG&H is actief in de financiële, retail- en gezondheidssector. Met 160 betrokken en ondernemende professionals helpt het advies- en implementatiebureau vanuit hun vestiging in Utrecht om organisaties de transformatie naar radicale klantgerichtheid te maken. Daarbij stellen zij hoge eisen aan zichzelf en aan hun werkwijze. Met diepgaande kennis en een persoonlijke benadering nemen zij hun klanten aan de hand om ze te helpen de sector te verbeteren. IG&H is erkend als ‘Great Place to Work’ en stuurt nadrukkelijk op het realiseren van een hoge net promotor score.

Nieuwe propositie voor werkgevers op basis van ontwikkelingen én kerncompetenties

By Casestudies, Pensioenen

Wat wilde de klant?
Een grote pensioenspeler had de ambitie om zijn propositie voor werkgevers te vernieuwen.

Wat was onze aanpak?
Samen met de klant vormden we een kernteam waarmee we een nieuwe propositie ontwikkelden. Deze was gebaseerd op markt- en brancheontwikkelingen, maar ook op de kerncompetenties van de klant. De eerste verbeteringen werden direct doorgevoerd in de huidige bediening. Ook werd de nieuwe propositie gevalideerd bij werkgevers met inzet van een prototype.

Wat hebben we bereikt?
De nieuwe propositie wordt breed ‘gedragen’ door de organisatie. Deze is namelijk niet alleen gebaseerd op ontwikkelingen, maar ook op bestaande kerncompetenties. Bovendien hebben we de propositie in samenwerking met de klant ontwikkeld. Daarnaast is de besluitvorming op het gebied van fundamentele vernieuwingen versneld. Dit hebben we gerealiseerd door een prototype (demo) te ontwikkelen en stapsgewijs te valideren bij werkgevers. Zij zijn hier inmiddels zeer enthousiast over.

Wat vond de klant?
“IG&H begrijpt onze businessvraagstukken als geen ander en heeft ons geholpen om onze uitdagingen te realiseren met executiekracht en een prettige hands-on-mentaliteit.”

Independer begeeft zich met pensioencheck op nieuw domein

By News, Pensioenen

Met de individualisering in pensioenland wordt voor veel Nederlanders de urgentie steeds groter om zelf aan de slag te gaan met hun inkomen voor later. Als pensioensectorexperts bij IG&H zien wij verschillende partijen de ‘retailpensioen’ uitdaging aan gaan, door onder andere de consument persoonlijk inzicht te bieden in hun toekomstige inkomen. De Pensioencheck van Independer is hier het meest recente voorbeeld van.

ACTIVATIE EN INTEGRATIE DÉ GROTE UITDAGINGEN

Dat Nederlanders lastig te activeren zijn om zich te verdiepen in hun inkomen voor later is al langer een gegeven. Vorig jaar nog bleek dat consumenten meer negatieve associaties hadden met het woord ‘pensioen’ dan met het woord ‘baksteen’ (Vonken & Iking, 2016). Tegelijkertijd verwachten nog maar 4 op de 10 mensen voldoende inkomen te hebben bij pensioneren; een daling ten opzichte van 2014 toen dit nog 49% was (BlackRock, 2015). Een van de grootste te overwinnen hindernissen is dat consumenten inkomen voor later als complex ervaren. Bijna de helft geeft aan zich ‘eigenlijk beter te moeten verdiepen in de financiële situatie na pensioneren’ (Wijzer in Geldzaken, 2016), maar een evengrote groep vindt dit lastig, waarbij slechts 30% voldoende vertrouwen heeft om hier zelf beslissingen over te nemen (BlackRock, 2015).

Read More

Medewerkerstevredenheid en NPS binnen 10 weken gestegen

By News, Pensioenen

Dagelijkse prestatiedialoog over klantdoelen zorgt voor samenwerking als nooit te voren.

De IG&H Impuls aanpak heeft het eigenaarschap van de medewerkers en de onderlinge samenwerking vergroot. Hierdoor zijn zowel de dienstverlening als de werksfeer in korte tijd sterk verbeterd. Dit ontwikkelt zich ook na de 10 weken autonoom door. Daarmee is de basis van een continue verbeter cultuur bij Loyalis gelegd. De balans tussen bouwstenen van de IG&H Impuls aanpak “Hard” en “Hart” onderscheidt Impuls van andere methodieken.

Uitdaging
Loyalis streeft naar een hogere klanttevredenheid (NPS). Uit analyse is gebleken dat daarvoor de interne samenwerking en klantbediening verbeterd dient te worden. De uitdaging zit daarbij in de werkgeversbediening. Op alle vlakken waren hier forse verbeterpunten door te voeren. Het feit dat de executie hiervan vastliep kwam voort uit het beperkt voorvertalen van de organisatiestrategie, vanuit gebrek aan eigenaarschap op meerdere niveaus én door onvoldoende operationele sturing.

Oplossing
Een cruciaal onderdeel van de oplossing is het succesvol transformeren van de interne organisatie. De werkwijze ‘IMPULS’ die IG&H hanteert én typeert is gebaseerd op die bouwstenen “Hard” en “Hart”. Door middel van onze ‘Hard-aanpak’ zorgden we voor het kenbaar maken van heldere overall doelstellingen, stelden we samen met Loyalis heldere KPI’s en zorgen we voor een methodiek die prestaties inzichtelijk maakt. Met de ‘Hart-aanpak’ kan Loyalis nu prestatie bevorderend gedrag meten, stimuleren van gewenst gedrag én ontmoedigen van ongewenst gedrag. De interne organisatie daarmee weer op de rit gezet.

Way of working
De bottum-up aanpak die we vanuit IG&H hebben gehanteerd heeft direct geleid tot betere prestaties. Door meer eigenaarschap te geven aan medewerkers, inbreng van positieve energie en inspiratie, betere samenwerking en focus op klantbediening. De prestatiedialoog is bij Loyalis de kern geworden voor continu verbeteren. Teams leren nu om uitdagingen in een periode van 8-10 weken te analyseren en op te lossen, naast het (aan)leren van feedback en het stimuleren daarvan.

“Uiterst professioneel en resultaatgericht. Ik ben warm en actief voorstander van de werkmethodiek van IG&H” Mario Bakker, Manager Marketing & Sales Loyalis

Footprint
In tien weken is er een eerste IMPULS wave uitgevoerd binnen Loyalis. Medewerkers zijn geholpen én begeleid op het aangaan van de prestatiedialoog door vanuit scherpe doelstellingen anders met elkaar samen te werken. Metingen na afloop van de 10 weken laten een forse stijging zien van zowel de klanttevredenheid (NPS) als de medewerkerstevredenheid (ENPS).